Algemene voorwaarden

 • 10+ jaar online marketing ervaring
 • 9.6 als beoordeling door klanten
 • Meer dan 150 succesvolle projecten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tools2Grow 

Artikel 1 Over Tools2Grow

De besloten vennootschap Tools2Grow B.V. (hierna: Tools2Grow) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83855696 en is gevestigd aan Haarlemmerstraatweg 79 (1165MK) te Halfweg.

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • Email: info@tools2grow.nl
 • Contactformulier website: www.tools2grow.nl
 • Telefonisch: 020 244 0430

KVK-nummer: 83855696

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.

Met de begrippen, wij, ons en onze, bedoelen we Tools2Grow, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met jij, je en jouw en opdrachtgever bedoelen we de wederpartij, de partij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) handelend in beroep of bedrijf, aan wie Tools2Grow een aanbod/offerte uitbrengt en/of met wie Tools2Grow een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Onder overeenkomst verstaan wij iedere overeenkomst, die het doel heeft Tools2Grow diensten te laten verlenen aan jou, de opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van deze overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.

Onder opdracht verstaan wij de opdracht, die jij aan ons verleent om werkzaamheden/diensten voor jou uit te (laten) voeren als ook de resultaten daarvan.

Met het begrip partijen bedoelen we jou en ons samen.

Spreken we over een dag, dan hebben we het over een kalenderdag en niet over een werkdag.

Schriftelijk is voor ons op papier en/of per e-mail.

Een duurovereenkomst is een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud, gedurende een bepaalde periode.

Spreken we over een cookie, dan bedoelen we een klein bestand dat wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker waarmee informatie, met name voorkeuren, worden vastgelegd die door die gebruiker op een webpagina worden gebruikt.   

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden worden door ons aan jou vóór of bij het tot stand komen van een overeenkomst ter hand gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen, tenzij dit expliciet anders en schriftelijk wordt gemeld. Ook als er sprake is van een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Maken we met jou afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijking(en) is/zijn overeengekomen. Je kunt je dus niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten, die jij met ons sluit.

Wij mogen onze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, die wij willen doorvoeren, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Is er sprake van nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde. Het doel en de strekking van de originele bepalingen, zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd.

Artikel 7:404 BW alsmede Art. 7:409 BW zijn niet van toepassing op onze overeenkomsten.

Tools2Grow kan enkel worden vertegenwoordigd door een aan Tools2Grow verbonden vennoot en binnen de grenzen van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

Artikel 4 Offerte/aanbod, overeenkomst en bevestiging 

Wij baseren onze offertes op jouw wensen en aan de hand van alle informatie en gegevens die jij aan ons verstrekt. Het is dus noodzakelijk dat jij ons alle relevante informatie geeft die van belang kan zijn.

Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als wij anders en schriftelijk overeenkomen. In beginsel vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en jij dit aanbod aanvaardt, hebben wij het recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding (alsnog) te herroepen.

Zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zullen wij dit uitdrukkelijk (in de offerte) vermelden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten, die jij met ons sluit.

De offerte bevat, indien mogelijk, een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst(en), die gebaseerd zijn op de gegevens, die door jou aan ons zijn verstrekt. Aan onze offerte(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook zullen wij een duidelijk onderscheid maken in de offerte of het gaat om een vaste prijs dan wel om een begroting of indicatie. Begrotingen en/of prijsindicaties hebben slechts een indicatief karakter. Wanneer er sprake is van een tariefoverschrijding van meer dan 30 % ten opzichte van de oorspronkelijke begroting/prijsindicatie, zullen wij jou dit eerst ter goedkeuring voorleggen.

Alle gegevens omtrent specificaties, levertijden, toepassingen en andere informatie die wij opnemen in presentaties, offertes en in overige door ons verstrekte beschrijvingen, hebben slechts een indicatief karakter en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Een overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn nadat wij jouw schriftelijk akkoord hebben ontvangen en deze door ons is bevestigd en indien dit van toepassing is, jij hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Het kan ook zijn dat jij geen offerte hebt ontvangen van ons, maar dat wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Dit kan zijn als er sprake is van spoed. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat wij starten met de werkzaamheden aan jouw opdracht. Deze werkzaamheden worden dan op uurtarief basis aan jou in rekening gebracht.

Is er sprake van een kennelijke fout of – vergissing in de offerte, dan zijn wij niet gebonden aan die offerte.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst, duur en garantie

Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van de aanvraag tot de uiteindelijke levering van onze dienst(en), het resultaat daarbij inbegrepen. Wij hebben daarbij de vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht invulling te (doen) geven.

De uitvoering van de overeenkomst start op een in onderling overleg nader te bepalen moment.

In beginsel wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en/of indien de dienst en/of werkzaamheden zich hiertegen verzetten. 

Jij kan een duurovereenkomst, die jij met ons voor (on)bepaalde tijd bent aangegaan en die strekt tot het op regelmatige basis leveren van diensten, beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van  één (1) maand.

Duurovereenkomsten die wij met jou aangaan voor bepaalde tijd, zullen niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd. Eén (1) maand voor het einde van de overeengekomen duur overleggen partijen of ze de duurovereenkomst wensen te verlengen of op te zeggen.

Bij de uitvoering van de overeenkomst mogen wij gebruik maken van (de diensten van) derden. De rechten alsmede de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen door ons aan deze derden worden 

ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Jij hebt niet de bevoegdheid dit te doen. 

Eventuele leveringstermijnen zijn indicatief. Jij kan geen rechten ontlenen aan eventueel door ons genoemde termijnen. Ook heb je geen recht op schadevergoeding, als de termijn wordt overschreden.

Als de overeenkomst zich daartoe leent, kunnen we de uitvoering van de overeenkomst opdelen in fasen. Iedere fase dient na afronding eerst door jou schriftelijk te worden goedgekeurd. Na ontvangst van de goedkeuring starten we met de uitvoering van de volgende fase. Ontvangen we binnen 7 dagen na het afronden van een fase geen schriftelijke bevestiging, dan wordt de afgeronde fase beschouwd als goedgekeurd. Keur jij de afgeronde fase niet goed, dien jij dit binnen 7 dagen na oplevering van die fase schriftelijk aan ons te melden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving. Eventuele correcties, mits mogelijk en goedgekeurd door ons, worden uitgevoerd volgens de bepalingen uit artikel 7, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Wij garanderen dat wij de juiste inspanning zullen leveren. Wij garanderen nooit dat er door onze werkzaamheden of die van derden een bepaald en/of gewenst resultaat zal worden behaald. 

Wij voeren de overeenkomst enkel uit voor jou. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Wij geven geen garantie(s) op diensten/producten van derden, ongeacht of ze via ons zijn geleverd.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever 

Jij zorgt ervoor dat wij tijdig alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie ontvangen die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren en indien van toepassing, op de wijze zoals wij dat hebben voorgeschreven. Wij geven dit tijdig bij je aan. Daarnaast is het je eigen verantwoordelijkheid om nieuwe gegevens en/of gewijzigde omstandigheden (tijdig) met ons te delen, als jij redelijkerwijs kunt begrijpen, dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van onze dienst(en)/werkzaamheden.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om verstrekte adviezen te testen en/of te implementeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Tools2Grow of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Tools2Grow recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn (deze zin loopt niet goed). In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Tools2Grow aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een bovengenoemde oorzaak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever

De verantwoordelijkheid alsmede het volledige risico voor (de werking van) apparatuur, programmatuur, controle-en beveiligingsprocedures alsmede een adequaat systeembeheer binnen de organisatie van opdrachtgever, een en ander in de meest brede zin van het woord, ligt volledig bij Opdrachtgever.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk 

Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden, feiten en/of gegevens niet bekend waren op het moment, dat de overeenkomst tot stand kwam. Ook kan het zijn dat jij aanvullende werkzaamheden of diensten wenst af te nemen.

Als dit leidt tot meerwerk, hebben we het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen, zodat wij deze, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Tevens hebben wij het recht dit meerwerk in rekening te brengen op basis van een vast uurtarief, tenzij wij met jou hierover andere schriftelijke afspraken maken.

Wij kunnen in zo een geval de overeenkomst met jou ook ontbinden en de reeds verrichte diensten in rekening brengen bij jou. Als jij niet akkoord gaat met de aanvullende werkzaamheden, heb jij eveneens het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en zullen wij jou de reeds verrichte diensten tot het moment van ontbinding in rekening brengen.

Jij kan ook een verzoek doen tot wijzigen van de overeenkomst. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder dat wij daarmee in gebreke komen of ons recht op betaling conform de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.

Artikel 8 Prijs en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de prijzen:

 • exclusief btw;
 • exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • exclusief eventuele extra kosten die wij maken bij het voeren van de opdracht;
 • exclusief eventuele reis-, verblijf- en parkeerkosten.

Wij hebben het recht onze prijzen/tarieven jaarlijks aan te passen. Wij zullen dit vooraf communiceren aan jou.

Het kan zijn dat wij overeenkomen, dat jij ons een voorschot betaalt. Zolang wij het voorschot niet hebben ontvangen, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.

Wij factureren maandelijks, tenzij wij anders overeenkomen. Onze facturen ontvang jij per e-mail.

Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien jij niet tijdig betaalt, dan zullen we jou hierop wijzen . Dan krijg je nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je in verzuim en ben jij ons na het verstrijken van die 14 dagen ook wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tot het moment dat je het volledige bedrag hebt betaald. Ook kunnen wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.

De hierboven genoemde incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00;
 • 5% over de volgende € 5.000,00;
 • met een minimum van € 150,00.

Ben jij het niet eens met jouw factuur of heb je een klacht daarover, dan dien jij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons kenbaar te maken.

Op verschillende plaatsen in deze voorwaarden staat, dat, als de overeenkomst wordt gewijzigd of ontbonden, wij de reeds verrichte diensten in rekening zullen brengen. Wanneer er gewerkt wordt op basis van een uurtarief, zullen deze gewerkte uren in rekening worden gebracht. Is er sprake van een vaste prijs of projectprijs, dan bepalen we welk percentage van de totale werkzaamheden reeds werden uitgevoerd en dat percentage van de totale prijs wordt in rekening gebracht.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een creatie. Ze beschermen diegene die de creatie heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van die creatie door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons toe, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en voorstellen. Verstrekte adviezen mogen door jou worden gebruikt, maar mag jij op geen enkele wijze delen met derden, tenzij wij anders overeengekomen zijn. Jij verkrijgt enkel het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op die diensten en voor die doeleinden waarvoor wij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden, blijven van jou. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden, blijven van derden.

Het plegen van onderzoek door ons naar het mogelijk bestaan van intellectuele eigendomsrechten en onderzoek naar de aanwezigheid daarvan en van dergelijke beschermingsvormen, voor alle (voorgeschreven) materialen, gegevens en informatie die wij van/via jou ontvangen, in de meest brede zin van het woord, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Wij doen geen afstand van onze persoonlijkheidsrechten, conform art. 25 Auteurswet. 

Alle overeengekomen (gebruiks)rechten worden pas aan jou verleend of, indien van toepassing, overgedragen, op het moment dat jij hebt voldaan aan al je verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 

Alle geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment dat de overeengekomen bedragen hiervoor volledig door jou zijn voldaan.

Artikel 10 Tussentijds beëindigen, ontbinden & opschorten 

Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen. Voor beide partijen geldt daarbij een opzegtermijn van één (1) maanden. De betalingsplicht voor jou alsmede onze plicht om de overeengekomen werkzaamheden uit te (laten) voeren blijven bestaan tot aan het einde van de opzegtermijn, tenzij partijen daar onderling andere afspraken over maken. 

Indien jij als opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, hebben wij tevens het recht reeds gemaakte kosten alsmede de reeds gewerkte uren in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bedragen 30% van de totale overeengekomen prijs. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal er geen ongedaan-making plaatsvinden van het reeds geleverde en/of de reeds uitgevoerde werkzaamheden door ons. In beginsel komen alle rechten die wij aan jou hebben verleend te vervallen, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Wij hebben het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als jij:

 • niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden, waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
 • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of ontbinding jou toerekenen, dan hebben we het recht eventuele schade, die wij daardoor lijden, op jou te verhalen. Eveneens hebben we het recht de dan reeds verrichte arbeid in rekening te brengen.

In geval van liquidatie, een (aanvraag) van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde, jij aangewezen bent op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk beschikken over je vermogen, dan staat het ons vrij de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen, die wij hebben op jou, zijn in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Het ontwikkelen van websites

Tools2Grow realiseert websites voor klanten in samenwerking met verschillende externe technische organisaties zoals internetbureau’s en web development bureaus (partners). Tools2Grow heeft zeer zorgvuldig geselecteerd met wie er samengewerkt wordt. Tools2Grow is tijdens het proces van de ontwikkeling van een website algemeen coördinerend, adviserend en regievoerend tot het moment van oplevering. De expertise van Tools2Grow is het bepalen hoe de website ingericht wordt om de desbetreffende commerciële doelstellingen van Opdrachtgever te behalen.

De partners van Tools2Grow zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de technische constructie, technische oplevering en het beoogde feitelijke functioneren van de website. De betrokken partner is op dit gehele artikel van de algemene voorwaarden op de hoogte en heeft daarmee ingestemd.

Tools2Grow bepaalt het moment van oplevering van de website. Zodra de website door Tools2Grow is opgeleverd doet Tools2Grow hiervan schriftelijk mededeling aan de Opdrachtgever.

Voor technische zaken na oplevering, zoals hosting en onderhoud, adviseert Tools2Grow om een rechtstreekse samenwerking met de partner van Tools2Grow aan te gaan. Het staat Opdrachtgever vrij om samen te werken met een andere webdevelopment partij. 

Tools2Grow is dus alleen betrokken bij het eenmalig opzetten van de website en Opdrachtgever accepteert de website ‘As is’. Dit betekent dat de website na oplevering voor volledige eigen verantwoordelijkheid is van de Opdrachtgever. Tools2Grow staat er dan dus ook niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. 

Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

Indien naar mening van de Opdrachtgever onvolkomenheden aan de orde zijn, doet de Opdrachtgever daarvan binnen 14 (zegge: veertien) dagen schriftelijk mededeling aan Tools2Grow. Eventuele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in dat kader komen voor rekening van Tools2Grow. Indien na deze fase en in elk geval na een periode van 3 (zegge: drie) maanden na de oplevering naar de mening van Opdrachtgever wederom onvolkomenheden aan de orde zijn, doet Opdrachtgever daar schriftelijk mededeling van aan Tools2Grow. Eventuele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in dat kader komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Indien na een periode van 3 (zegge: drie) maanden na de oorspronkelijke oplevering naar mening van de Opdrachtgever om welke reden dan ook bepaalde aanvullende werkzaamheden nodig zijn, dienen deze werkzaamheden op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.

Tools2Grow is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht (zie artikel 13 Overmacht) dan wel overige externe omstandigheden van welke aard dan ook. Ook is Tools2Grow niet verantwoordelijk voor (het functioneren van) plug-ins en website thema's van derden en Tools2Grow is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van niet (goed) functionerende website, website plugins of website thema's.

Tools2Grow heeft het recht om bij alle betrokken websites dan zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel is vermeld, onverminderd het in de overige artikelen over aansprakelijkheid bepaalde. 

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. De aansprakelijkheid voor schade beperkt zich daarbij tot de overeengekomen prijs in het kader van onze overeenkomst en is nooit hoger dan het bedrag dat door een verzekeraar (in dit specifieke geval) zal worden uitgekeerd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of niet handelen of dat van jouw werknemers of derden;
 • onjuiste of onvolledige informatie/gegevens die wij van jou hebben ontvangen;
 • door/via jou geleverde gegevens waarvan op enig moment blijkt dat ze onrechtmatig door jou zijn verkregen en/of (op andere wijze) inbreuk maken op de rechten van derden;
 • door/via jou geleverde gegevens of informatie die niet zijn opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving;
 • door/via jou geleverde gegevens en/of informatie die niet voldaan aan de (technische) specificaties zoals medegedeeld;
 • fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
 • schade naar aanleiding van het (tijdelijk) niet kunnen adverteren en/of promoten op online (social media) kanalen. Hieronder valt ook het delen van (‘gratis’) content op online kanalen. Meer specifiek, met online kanalen bedoelen we Google, Facebook, Instagram, Linkedin en Pinterest. Het (tijdelijk) niet kunnen adverteren kan voorkomen als de bovengenoemde kanalen het persoonlijke account of organisatie account van Opdrachtgever en/of Tools2Grow blokkeren. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van Opdrachtgever;
 • voor schade die ontstaat als gevolg van in jouw opdracht geplaatste advertenties;
 • indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, imagoschade, merkschade, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie etc. en overige schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 30 dagen nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval zes  maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Het blijft jouw eigen verantwoordelijk om alle toepasselijke wet- en regelgeving op te volgen met betrekking tot het plaatsen dan wel uitlezen van cookies en/of overige analyse data. Jij garandeert ons in ieder geval geen cookies te (doen) plaatsen of (te) (doen) uit (te)lezen vooraleer hiervoor de juiste en afdoende toestemming van de eindgebruiker is verkregen en jij deze eindgebruiker hier ook voldoende informatie over zal verschaffen door middel van een cookie-beleid.  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan als gevolg van jouw (strijdig) handelen of niet handelen ten aanzien van de toepasselijke wet- en regelgeving hieromtrent. 

Het gebruik van (door ons verzorgde) (onze) diensten,  komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van jou als opdrachtgever.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door enige verzekering die jij hebt afgesloten.

Deze bepaling en alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen die op enige wijze betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht 

Tools2Grow is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

Onder overmacht aan de zijde van Tools2Grow wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Tools2Grow, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Tools2Grow zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Tools2Grow buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Indien Tools2Grow bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 14 Geheimhouding 

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken partijen deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij de vertrouwelijke informatie nooit delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Artikel 15 Privacy beleid 

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om. Hoe wij dat doen, kun je lezen in ons privacy beleid. Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Non-relatie

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot  5 jaar nadat een opdracht werd beëindigd, is het jou niet toegestaan om personen die direct dan wel indirect, namens of vanuit Tools2Grow bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken zijn geweest, te contacteren en/of werkzaamheden aan te bieden. Dit is ook van toepassing op het moment dat jij benaderd wordt.

Bij overtreding van deze bepaling, ben jij ons een direct opeisbare boete verschuldigd van, 10.000 euro (zegge: tienduizend) vermeerderd met 500 euro (zegge: vijfhonderd) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Medewerkers van ons, alsmede derden die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, mogen gedurende een periode van 5 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst dan wel de samenwerkingsovereenkomst geen werkzaamheden, direct of indirect, verrichten voor jou.

Artikel 17 Algemeen 

De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar, niet vatbaar voor cessie, noch voor het vestigen van enig zekerheidsrecht, tenzij anders overeengekomen.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

Artikel 18 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Tools2Grow, tenzij partijen overeenkomen het geschil anders te (doen) beslechten.

Tools2Grow

Algemene voorwaarden, Versie 1.3, Januari 2021.